top of page

Datan vastuullisuus – mitä se on? Vastuullinen datan käyttö luo kestävää liiketoimintaa.

Datan vastuullisuus – mitä se on? Vastuullinen datan käyttö luo kestävää liiketoimintaa. Mitä on läpinäkyvä data?


Data: esimerkiksi terveystiedot, nimi, henkilötunnusDataa hyödyntämällä voidaan luoda laadukkaampaa tutkimusta, valintoja, jotka lisäävät hyvinvointiamme sekä parempia palveluita. Dataa voidaan kuitenkin kohdella myös huolimattomasti, mikä saattaa johtaa päätöksenteon vääristymisiin yrityksen liiketoiminnassa, vaarantaa ihmisen yksityisyyttä tai voimistaa eriarvoisuutta eri ryhmien välillä. Jokaisella organisaatiolla on vastuu datan käsittelyssä – dataa täytyy käsitellä eettisesti. Usein datavastuullisuuden kehittämistyöhön tartutaan vasta silloin, kun esimerkiksi jokin tietosuojaan tai tietoturvaan liittyvä ongelma on esiintynyt.


Datan keräämisen (uhka)kuvia:

(Katso kuvasta: ”data hoarding”). Dataa kerätään ikään kuin ”keräämisen ilosta” ilman kysymystä, että ”miksi” ja ”mitä”. Samalla muodostuu siten riskit myös sille, että eettisesti arkaluontoinen data (data sisältää esim. henkilötietoja) saattaa vuotaa johonkin.

(Katso kuvasta :”data fearing”). Dataa pelätään jakaa organisaatioiden sekä yksilön tasoilla: mitään dataa ei uskalleta hyödyntää.

(Katso kuvasta: ”positive impact”). Datan käsittelyssä ja hyödyntämisessä on balanssi -> positiivinen vaikuttavuusKuva 1.Datan keräämisen (uhka)kuvat. (Open Data Institute)


Tärkeää on ymmärtää miten omaa dataa käsitellään – ilman tietoa siitä ei voi olla läpinäkyvä tai vastuullinen:

Mikä on datan hyödyntämisen tavoite? Ymmärtävätkö asiakkaat tavoitteet ja tarjoaako se heille lisäarvoa? Toteutuuko tavoite käytännössä?


Kuva 2. Datavastuullisuus. (Sitra 2020)Miksi vastuullinen datamalli sitten kannattaa sisäistää yrityksen strategiaan? – pelissä on muutakin kuin yrityksen maine ja brändi.


Myös pienten yritysten liiketoiminnan kannalta, on vastuullisuudella enemmän merkitystä. Erityisesti jos yritys toimii alihankintaketjussa suuremmille yrityksille.

Yritysten ympäristö-, yhteiskunta sekä hallintotapaan liittyvien vastuiden (ESG) merkitys on kasvanut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa lähestymistapa, joka suosittelee, mihin yritykseen kannattaa sijoittaa ottaen huomioon sosiaaliset, ympäristö- ja hallintoasiat. Datan vastuullisuudella on siis yhä suurempi ja kasvava merkitys nykypäivänä, ja se näkyy myös yritysten riskienhallinnassa – miten yritys minimoi haittavaikutukset omassa toiminnassaan.


Esimerkkinä datan esittämisestä vastuullisesti ja läpinäkyvästi voimme tulkita Power BI:llä luotua ESG-raporttia kuvassa 3, josta selviää läpinäkyvästi ”Ympäristö”-kategorian dataa. Siitä selviää esimerkiksi yrityksen kasvihuonepäästöt (GHG Emissions), vedenkulutus (Water Consumption) ja jätteen määrä (Waste).


Voit tutustua esimerkkiraporttiin ja eri ESG-kategorioihin tarkemmin tästä: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMjIzMzc4NDAtODc0Ny00ZmQ3LTk3YmMtNWE2N2QyOTcyM2E2IiwidCI6IjA3YzRlM2ExLWQxMzQtNDc5Mi05ZmY1LTc5NWNmOTY4NWE1MSIsImMiOjh9


Kuva 3. Esimerkki ESG-raportointi Power BI:ssä luotuna. (FIBS yritysvastuuneuvosto)

Lisää ESG-lähestymistavasta täällä: https://tinyurl.com/ycxk68w4

Lue ESG-datan vastuullisuusraportoinnista täältä: https://tinyurl.com/yu8tjzncMiksi vastuullista dataa ja läpinäkyvyyttä?


Vastuullisen datan käyttäminen ja läpinäkyvyys luo yrityksille kilpailuetua ja erilaisia hyötyjä:


-Yrityksen asiakasuskollisuus paranee, kun yritykset tuovat esiin rehellisyyttä ja konkreettista vaikutusta -> näytetään että tehdään hyvää ja edistytään.

-Liiketoiminnan taloudellinen suorituskyky kasvaa, kun yritykset voivat saavuttaa kustannussäästöjä ympäristön kestävyyden käytännön toimilla, ja sijoittajat voivat sijoittaa yritykseen, jolla on hyvä suorituskyky liittyen ympäristö-, sosiaali- ja hallintoasioihin ESG-raporttien avulla. (katso esimerkki kuvasta 3.)

-Yritysten yritysvastuun ja omien datavarantojen ymmärtämisen kasvaessa, kasvaa myös mahdollisuus hyödyntää sitä yrityksen oman liiketoiminnan kehittämisessä!


Vastuullisella datan käytöllä saavutetaan yrityksessä myös pienemmät tietoturva- ja maineriskit. Lisäksi asiakkaiden ja muiden sidosryhmien luottamus kasvaa yrityksen toimintaa kohden, kun dataa käsitellään läpinäkyvästi!


Tulevaisuudessa datan vastuullisuudella on keskeinen rooli, kun yritykset luovat sekä sidosryhmilleen että toisilleen lisäarvoa – kilpailuetu ja menestys voi syntyä datan jakamisella perustuen innovatiivisiin tuotteisiin ja palveluihin.

Lähteet:


FIBS yritysvastuuverkosto. (2023). Vastuullisuusraportointi – velvollisuudesta todellisiin hyötyihin.

https://fibsry.fi/ajankohtaista/vastuullisuusraportointi-velvollisuudesta-todellisiin-hyotyihin/#:~:text=ESG%20kattaa%20vastuullisuuden%20kolmesta%20eri,%2C%20GRESB)%20asettavat%20l%C3%A4ht%C3%B6kohdat%20raportoinnille.


TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. (2022). Ole asiakkaidesi luottamuksen arvoinen – ota datavastuullisuus haltuun

https://www.youtube.com/watch?v=ZKq8x-0PB1I


SITRA. (2020). Vastuullinen datan käyttö rakentaa kestävää liiketoimintaa.

https://www.sitra.fi/artikkelit/vastuullinen-datan-kaytto-rakentaa-kestavaa-liiketoimintaa/


SITRA. (2020). Reilusta datataloudesta vauhtia yritysten uudistumiseen https://www.sitra.fi/blogit/reilusta-datataloudesta-vauhtia-yritysten-uudistumiseen/


Wikipedia. Environmental, Social and Corporate Governance. https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental,_social,_and_corporate_governance


Räsänen, J. (2023). Vastuullisuus ja ESG-raportointi murroksessa – mihin yritysten on varauduttava? https://procountor.fi/blogi/vastuullisuus/


Nordea. (2021). Mikä on ESG?

https://www.nordea.com/fi/uutiset/mika-on-esg#:~:text=ESG%20%E2%80%93%20ymp%C3%A4rist%C3%B6%2C%20yhteiskuntavastuu%20ja%20hyv%C3%A4,N%C3%A4ist%C3%A4%20puhutaan%20usein%20my%C3%B6s%20vastuullisuutena.


Harvard Business Review. (2016). The Comprehensive Business Case for Sustainability (https://hbr.org/2016/10/the-comprehensive-business-case-for-sustainability


30 katselukertaa
bottom of page