top of page

Biotalouteen vauhtia sivuvirroista - seminaari kokosi yhteen HAMKin sivuvirtahankkeet

HAMK Bio tutkimusyksikön johtaja Annukka Pakarinen avasi seminaarin toivottamalla osallistujat tervetulleiksi sekä verkossa että paikan päällä sekä kertoi olevansa iloinen, että HAMK:in sivuvirtojen parissa työskentelevät hankkeet tekevät yhteistyötä. DIVA-hanke on myös osallistunut sivuvirtahankkeiden yhteisiin palavereihin, joissa on jaettu kuulumisia hanketoiminnasta.
Lietteen hyötykäyttöä, biohiiltä fiksusti sekä maatalouden kiertotalouden edistämistä


Viljami Kinnunen Gasumilta yhdessä HAMK Bio- kollegoiden kanssa esitteli Järkki-hanketta, jossa käsitellään puhdistamolietteitä ja niiden ravinteiden hyödyntämistä. Seminaarissa korostettiin biokaasun arvoa ja lannoitteiden hinnannousun vaikutusta kysyntään. Lisäksi keskusteltiin lietteen kuivauksesta ja logistiikan optimoinnista. Biometaanilla nähdään suuri potentiaali tulevaisuudessa.


Tällä hetkellä kaikkein tutuimpia päästövähennyskeinoja yrityksille ovat ympäristöauditointi sekä kierrätys, vaikka tehokkaampaa olisi tuotteen elinkaariajattelun suunnittelu ja tarkastelu. - Milla Anttila

Lietelogistiikan visualisointityökalu: https://www.hamk.fi/projektit/jarkki/


HAMK Bio tutkimusyksikkö esitteli myös muita hankkeitaan, kuten KieMaRa ja Lyckan, jotka edistävät kiertotaloutta. KieMaRa-hanke pyrkii jalkauttamaan kiertotaloutta maatalouden puolelle ja Lyckan -Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub-hankkeessa taas yhdistettiin biotalous innovaatiot oimintaan ja ennakointiin.


Molemmissa hankkeissa tutkittiin ja kehitettiin myös biohiilen valmistamisen mahdollisuuksia. Biohiili syntyy biomassan hapettoman kuumentamisen eli pyrolyysin kautta.

Hankkeissa tehtiin myös herkkyystarkastelu biohiilen tuottavuuteen liittyen - että investointi maksaisi itseään takaisin. FiksuHiili-hankkeenkin tavoitteena on tuoda käytännönläheiset laiteratkaisut, innovaatiot sekä erilaiset kokeilut saataville alueen toimijoille, samoin keskittyen biohiileen.

Uutuutena nyt kiertotaloutta edistämässä myös RUN-EU Biotaloushubi!


RUN-EU biotalouhubi on verkostojen verkosto:


Innovaatiohubin toimintaa tukee Hämeenlinnaan HAMKin korkeakoulukeskukseen rakentuva Smart Bio Center, joka vahvistaa alueen TKI- infrastruktuuria. SmartBio-hanke älykkään biotalousalan sateenvarjohankkeena jakaa tietoa aiemmin toteutetuista tai käynnissä olevista hankkeista ja niiden tuloksista koko verkoston hyödynnettäväksi. Samalla Smart Bio Center tarjoaa mahdollisuuksia RUN-EU:n elintarvike- ja bioteknologiatutkimukseen esim. sivuvirtojen tehokkaamman käytön osalta yritysten tarpeiden mukaan.

DIVA:n yksi sisarhankkeista tarjoaa tietoa ja sparrausta päästövähennysratkaisuista


Yritysten vihreä siirtymä, muutoskyvykkyys ja digitalisaatio - hanke: tarjoaa maksuttomia mikrokursseja verkossa, sparrausta ja infotilaisuuksia Etelä-Suomen yrittäjille. Tavoitteena rakentaa oppimiskokonaisuuksia tarvelähtöisesti työn lomassa suoritettavaksi. HAMKissa rakennetaan kaksi mikrokurssia ja pidetään kaksi kehittämis/sparraus tilaisuutta. Vihreän siirtymän perusteet -kurssi - kaikille avoin ja sitä voivat hyödyntää myös DIVA-hankkeen yritykset! Hankkeen tiimin mukaan tällä hetkellä kaikkein tutuimpia päästövähennyskeinoja yrityksille ovat ympäristöauditointi sekä kierrätys, vaikka tehokkaampaa olisi tuotteen elinkaariajattelun suunnittelu ja tarkastelu. Digitalisaatioon linkittyvät toimenpiteet taas täytyy linkittää tarpeeseen.


Lisätietoa löytyy: yritystenmuutoskumppanuus.fi


Mukana seminaarissa olivat myös BY4DEV-hanke sekä Bio-osake-hanke. Kokonaisuudessaan oli hyvin antoisa päivä sivuvirtaa hyödyntävien hankkeiden ja yritysten näkökulmasta. DIVA-hankkeen työpaja valitettavasti jouduttiin perumaan.20 katselukertaa
bottom of page