top of page

De Minimis -tuki

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle.

EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on nimeltään "vähämerkityksinen tuki eli de minimis".

Yrityksen ilmoitusvelvollisuus

Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalla.

De minimis -tuen enimmäismäärä

EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Mukaan otetaan aina kunakin vuonna myönnetty tuki eli ajankohta, kun yritykselle on annettu laillinen oikeus tukeen. Sillä ei ole merkitystä, milloin tukea on haettu tai milloin se on maksettu.

Samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt tuet lasketaan yhteen.

Yrityksen on ilmoitettava aiemmin saamansa de minimis -tuki. Jos yritys ei ole saanut tukea, ilmoitetaan tuen määräksi 0 euroa.

De minimis -käyännöt

1. Selvitellään toimiiko tuettava yritys poikkeuksellisella toimialalla

2. Ennen tuen myöntämistä kysytään tuen hakijalta kirjallisesti, paljonko kyseinen yritys on saanut eri viranomaisilta de minimis-tukea kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana

3. Jos 200 000€ raja ylittyy, tarkistetaan, voiko tukea myöntää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukana

4. Ilmoitetaan tukipäätöksessä, että kyseessä on de minimis- tuki, jotta yritys osaa ilmoittaa tiedot muille tukiviranomaisille niitä mahdollisesti kysyttäessä

5.Tukipäätöstä koskevat asiakirjat tallennetaan ja säilytetään 10 vuoden ajan.

bottom of page